KPRU: Biar PETRONAS Lapor Kepada Parlimen Sebelum Laksana GST (with English and Chinese translations)


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmZu0V1hG1gBeIo6w-hCnhGtMfce_gs53Uq2AxUA8vmPRbrAGB 

Langkah ini bukan sahaja penting bagi mempertahankan kepentingan PETRONAS daripada terus dicekik oleh kerajaan dan terpaksa menyerahkan keuntungannya kepada kerajaan tanpa ketelusan, malah ia dapat menjawab persoalan mengapa harga petrol tidak diturunkan apabila harga minyak mentah pasaran antarabangsa mencatatkan penurunan.

KPRU

Pada 27 Ogos 2013 lalu, Petroliam Nasional Bhd (PETRONAS) mengumumkan bayaran dividen sejumlah RM27 bilion kepada kerajaan pada 2013, iaitu berkurang 3 bilion berbanding dengan RM30 bilion yang disumbangkan pada tahun lepas.[1] Ini bermakna, pendapatan kerajaan akan menurun memandangkan PETRONAS yang merupakan penyumbang terbesar kepada sumber pendapatan kerajaan mengurangkan sumbangan dividennya.

Pada 2 September, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Tun Razak membuat “pengumuman gempar” bahawa harga diesel dan minyak petrol RON95 dinaikkan sebanyak 20 sen seliter mulai tengah malam hari tersebut. Pengumuman tersebut mengejutkan rakyat Malaysia daripada kemeriahan suasana sambutan Hari Kemerdekaan. Menurut Najib, ini merupakan salah satu langkah rasionalisasi atau penyusunan semula subsidi yang dilaksanakan secara berperingkat oleh kerajaannya. Ia juga merupakan salah satu insiatif menuju ke arah mengukuhkan kedudukan kewangan negara dalam menghadapi persekitaran ekonomi dunia yang mencabar.[2]

Kedua-dua pengumuman tersebut dibuat secara berasingan dan kelihatan tidak berkaitan; pengamatan badan pemikir, Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) pula mendapati keadaan yang sebaliknya. KPRU berpendapat, dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, tambahan pula dengan penurunan pendapatan kerajaan, penurunan eksport negara, kejatuhan nilai mata wang negara dan fiscal defisit yang masih berada dalam kedudukan yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi negara yang gagal mencapai sasaran, pemotongan subsidi minyak ini yang menimbulkan keresahan bercampur dengan kemarahan di kalangan rakyat Malaysia merupakan salah satu langkah bagi mengurangkan perbelanjaan kerajaan di samping mengganti balik pendapatan kerajaan yang berkurangan, memandangkan Presiden PETRONAS, Tan Sri Shamsul Azhar Abbas sebelum ini pernah mengumumkan bahawa PETRONAS berhasrat menetapkan nisbah pembayaran dividen pada paras 30 peratus, di mana jumlah dividen yang diisytiharkan akan berubah-ubah mengikut pendapatannya.[3]Penting sekali, kenaikan harga minyak ekoran penstrukturan semula subsidi ini bakal diikuti dengan pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST).

Maka, KPRU ingin mencadangkan, sebelum kerajaan Najib dengan tegasnya membawa GST ke Parlimen semasa pembentangan Belanjawan Negara 2014, kerajaan seharusnya pertama sekali meminda Akta Pembangunan Petroleum 1974 apabila Dewan Rakyat kembali bersidang pada 23 September ini, supaya PETRONAS bertanggungjawab kepada Parlimen, bukan sekadarnya bertanggungjawab kepada Perdana Menteri bagi menjamin ketelusan atau transparensi dalam tadbir urus kedua-dua kewangan PETRONAS dan kewangan negara.

Langkah ini bukan sahaja penting bagi mempertahankan kepentingan PETRONAS daripada terus dicekik oleh kerajaan dan terpaksa menyerahkan keuntungannya kepada kerajaan tanpa ketelusan, malah ia dapat menjawab persoalan mengapa harga petrol tidak diturunkan apabila harga minyak mentah pasaran antarabangsa mencatatkan penurunan. Khususnya, dengan mengambil kira kenyataan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam majlis perasmian Seminar Minyak dan Gas Asia 2013 (AOGC) Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 10 Jun bahawa industri minyak dan gas menyumbang lebih 40 peratus kepada pendapatan negara ini. Menurut beliau, kerajaan turut menjangka PETRONAS akan menjana RM131.4 bilion kepada Pendapatan Negara Kasar (PNK).[4]

Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual KPRU, PETRONAS merupakan pembayar cukai yang terbesar dan sumber hasil terbesar, di mana sumbangannya mencakupi sekurang-kurangnya 30 peratus daripada hasil kerajaan persekutuan.

Jadual KPRU: Hasil Kerajaan Persekutuan daripada Sumber Petroleum 2009-2013

Tahun Jumlah Sumbangan Hasil daripada Sumber Petroleum (RM Juta) Hasil Kerajaan Persekutuan (RM Juta) Jumlah Sumbangan Petroleum sebagai Peratus Hasil Kerajaan (%)
2009 63,140 158,639 39.8
2010 55,313 159,653 34.6
2011 64,893 185,419 35.0
2012 66,138 207,246 31.9
2013 64,819 208,650 31.1

Hak cipta © KPRU 2013

Nota: –

2009-2011: penerimaan sebenar

2012: anggaran disemak

2013: anggaran belanjawan

Sumber: Memorandum Perbendaharaan mengenai Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan

Sejak perbadanannya pada tahun 1974, PETRONAS sentiasa dijadikan sebagai “kantung peribadi” kerajaan dan dananya disalurkan bagi menanggung pembiayaan projek-projek kesayangan pihak kerajaan. Sebagai syarikat minyak negara, memang dalam jangkaan PETRONAS mengisytiharkan sebahagian besar keuntungannya kepada kerajaan. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2011, hampir 55 peratus daripada keuntungan bersih PETRONAS telah dibayar sebagai dividen kepada kerajaan, nisbah peratusan ini jauh melebihi purata 38 peratus yang dibayar oleh syarikar-syarikat minyak nasional di seluruh dunia![5]

Namun, butiran-butiran tentang bagaimana hasil yang disumbang itu dibelanja dan digunakan oleh kerajaan tidak ditunjukkan dalam akaun rasmi  atau didedahkan. Berikutan itu, KPRU berpendapat, PETRONAS harus bertanggungjawab kepada Parlimen dan tidak lagi disembunyikan daripada tatapan wakil rakyat, biarpun rakyat Malaysia.

Perbandingan syarikat minyak milik kerajaan luar negara dengan Malaysia

KPRU telah membuat kajian terhadap syarikat-syarikat petroleum nasional di luar negara dan mendapati bahawa syarikat berkenaan seperti Statoil di Norway, Pemex di Mexico, Petrobras di Brazil , dan Pertamina di Indonesia adalah tertakluk di bawah kuasa kementerian berkaitan, bukannya di tangan Perdana Menteri atau Presiden. Statoil di Norway dan Pemex di Mexico masing-masingnya diwajibkan mendapat kelulusan di Parlimen dalam hal pembukaan kawasan baru untuk penerokaan atau membuka sektor tenaga untuk pelaburan swasta. Di Brazil, Petrobras bukan sahaja bertanggungjawab kepada Menteri dan Kongress Kebangsaan, ia juga diwajibkan memberi maklumat kepada Mahkamah Audit Persekutuan. Tambahan pula, bagi menjamin ketelusan dalam pengurusan dan pentadbiran, Petrobras menubuhkan Citizen Information Service (CIS) untuk memberi maklumbalas dan panduan kepada masyarakat awam untuk mengakses kepada maklumat.

Secara perbandingan, PETRONAS di Malaysia hanya perlu melapor terus kepada Perdana Menteri dan beliau diberi kuasa sepenuh untuk meneliti akaun dan keadaan semasa kewangan PETRONAS. Peruntukan dalam Akta Kemajuan Petroleum 1974 ini menyebabkan rakyat Malaysia tidak berpeluang memantau penggunaan kewangan PETRONAS yang diperolehi daripada kekayaan sumber asli negara ini. Di samping itu, keputusan dalam hal seperti pengendalian penggunaan petroleum hanya perlu mendapatkan kebenaran Perdana Menteri dan bukannya dibahas dan diluluskan di Parlimen.

Read more at: http://kpru2010.wordpress.com/2013/09/04/kpru-biar-petronas-lapor-kepada-parlimen-sebelum-laksana-gst/ 

———————————————————————————————————————————— 

KPRU: Let PETRONAS report to Parliament before implementing GST

 

On August 27, 2012, Petroliam Nasional Bhd (PETRONAS) declared a lower dividend of RM27 billion to government this year, compared with RM30 billion in the previous year. 

 

This signifies that government revenues will as well decline as PETRONAS being the largest income contributor reduces its payout. 

 

On September 2, Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak, who is also the Finance Minister announced that the price of the widely used RON95 and diesel would be increased 20 cents per litre. Pump price rise was indeed sudden. Najib said this is one of rationalization or restructuring of subsidies implemented gradually by the government. It is also one of the leading initiatives to ease country’s fiscal situation and to strengthen the financial position in midst of a challenging global economic environment.   

 

The two announcements were made separately and seemed to be unrelated; think-tank Political Studies for Change (KPRU) nonetheless observed the correlation in between. KPRU argues that during such uncertain economic times, together with the decline of government’s revenue, the depreciation of our national currency, and a slow growth in economies whilst fiscal deficit remains high, slashing oil subsidies is deemed to be one of the measures to keep government’s spending low, and meanwhile replacing the declining government revenue. As the president of PETRONAS, Tan Sri Ahamsul Azhar Abbas had announced earlier that PETRONAS wanted to adopt a 30 per cent dividend payout ration rather than paying a dividend of RM30 bilion consistently regardless of its profit level, oil price hike will soon be followed by the implementation of the Goods and Services Tax (GST).

 

Therefore, KPRU would like to suggest the government to amend the Petroleum Development Act 1974 for the coming Parliament session which will convene on September 23rd before tabling the GST for the National Budget 2014. This is to ensure Petronas will be responsible to Parliament and not solely responsible to the Prime Minister to ensure the transparency in the governance of finance for both Petronas and the country.

 

This is also crucial not only to defend the interest of PETRONAS from being strangled by the government and forced to hand over its profits to the government without transparency, but this can as well help to answer the question of why fuel prices are not lowered when crude oil price within international market declines. In particular, as we taking into account the fact delivered by Datuk Seri Najib Tun Razak in the opening of the Asia Oil and Gas Seminar 2013 (AOGC) in Kuala Lumpur Convention Centre on 10 June that the oil and gas industry accounted for over 40 per cent of the country’s income.

 

According to him, the government also expects PETRONAS will generate RM131.4 billion in Gross National Income (GNI).

As shown in the table below, PETRONAS is the largest taxpayer and the largest source of revenue, which accounts for at least 30 percent of the federal government.

 

Table KPRU: Revenue of the Federal Government from Petroleum Resources 2009-2013

Year

Total revenue contributed by petroleum (RM Million)

Government revenue (RM Juta)

Total contribution of petroleum as per government revenue (%)

2009

63,140 

158,639

39.8%

2010

55,313 

159,653

34.6%

2011

64,893 

185,419

35.0%

2012

66,138 

207,246

31.9%

2013

64,819 

208,650

31.1%

 

Since its establishment in 1974, PETRONAS has always been treated as a “piggy bank” of the government to provide funds for pet projects. Being a stste-owned oil companies, Petronas is expected to share a big portion of profit to the government.According to PETRONAS figues, in the fiscal year ended March 31, 2011, the annual payout to the government gobbled up almost 55 percent of its net profits, which was well above the average of 38 percent paid by any other national oil companies around the world!

 

Nevertheless, the information regarding how the money is being spent has never been shown in Malaysia’s official accounts and the government has steadfastly refused to disclose any details about that. 

 

Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU)

4 September 2013

 

政改研究所:商品及服务税(GST)实行前,让国油向国会报告

2013827日,国家石油公司(PETRONAS)公布将会支付政府300亿零吉的股息, 相比去年减少了30亿零吉。国油支付政府的股息一直以来都是国家的主要收入,这表示国家收入将会减少。92日,首相兼财长拿督斯里纳吉宣布柴油及RON95将会在93日凌晨起价20仙。首相表示调高燃油价格是政府即将落实重组津贴程序的第一个步骤,这也是政府在面对全球经济环境的挑战性所采取的举措,以加强马来西亚的财政状况 

这两个宣布虽然分开公布也看似无相干,但智库政改研究所认为在全球经济不稳定,国家收入减少,国家出口减少,马币贬值,国家赤字攀高,以及国家经济成长无法达到理想。减少汽油津贴能减少国家开支,也平衡了国家收入的减少因为国油主席曾经说过将考虑维持派息的比率为30%,股息将会根据国油的收入而调整。更重要的是,商品及服务税(GST)将会跟着政府调高燃油价来落实重组津贴而实行。 

因此,智库政改研究所KPRU)倡议,在政府还未把商品及服务税(GST)呈现在2014财政预算案前,政府应在923日即将举行的国会会议修改1974年石油发展法令,让马来西亚国家石油公司向国会报告及负责,而不是单单向首相报告负责,以确保国油的财政及国家的财政管理更透明。 

这项措施不只是为了捍卫国家石油公司的利益以便国油的利润可以更透明的处理,它也可以解答为什么在国际原油的价格不断增加下,国家汽油价格反而不下调的问题。特别是考虑到首相曾经提过石油和天然气行业占了全国收入的40%,政府还预计,马来西亚国家石油公司将会给国民总收入(GNI)带来1314亿零吉 。

政改研究所整理了如表下的数据,显示了国油是国家最大的收入来源,占联邦政府至少30%的收入。

政改研究所:联邦政府在2009-2013年所得的石油收入

石油收入

(百万零吉)

政府总收入 

(百万零吉)

石油作为政府总收入的百分比(%)

2009

63,140 

158,639

39.8%

2010

55,313 

159,653

34.6%

2011

64,893 

185,419

35.0%

2012

66,138 

207,246

31.9%

2013

64,819 

208,650

31.1%

Copyright © KPRU 2013

资料来源:财政部联邦政府收入预算备忘录

 

1974年成立以来,国油一直被当着“摇钱树”为政府提供资金,来支付政府的工程项目。作为国家石油公司,国油把公司利润支付给政府是合理的。但截至2011331日的财政报告,国油支付给政府近55%的净利润,这个比例远高于国际平均水平的38 %。 

然而,国油支付政府净利润的细节及政府如何运用这笔资金都没有向民众公开。因此,政改研究所认为,国油应该对国会负责及报告,并给于马来西亚人民及人民代议士交待。 Comments
Loading...